Регистрация и пререгистрация на фирма

Регистрация на фирма

Първата стъпка на всеки бизнес. 

Тъй като знаем колко важно е развитието на бизнеса на нашите партньори, ние се опитваме да бъдем с тях от самото начало, създавайки условия за пълноценно сътрудничество и в бъдеще.
За целта, Ви предлагаме услуги по регистрация на фирма (на ЕТ, ООД, ЕООД, АД, сдружения с нестопанска цел) и всички произтичащи от тази дейност задачи, необходими за успешния старт на Вашата организация. Целта ни е да Ви спестим време и средства, като едновременно с това Ви държим в течение на текущите процедури и правни, и финансови задължения. Нашите усилия са насочени към:

 • Първоначална регистрация на фирмa в Агенция по вписванията - Търговски регистър, Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Комисията за защита на личните данни, Инспекцията по труда;
 • Пререгистрация и обявяване на текущи промени с оглед на ситуацията около Вашия бизнес (по Закона за търговския регистър): промяна на собственик, съдружник, управител, прехвърляне на дружествени дялове или предприятие, т.н.
 • Регистрация на сдружения с нестопанска цел, кооперации и фондации;
 • Регистрация на търговска марка;
 • Ликвидация на стопански дружества (по Закона за търговския регистър).

Преференциални цени при комплексно обслужване: 

При регистриране на фирма и сключване на едногодишен абонаментен договор за  счетоводно обслужване, получавате следните отстъпки:

 • БЕЗПЛАТНИ консултации за осигурително – данъчни практики при стартиращи фирми
 • ФИКСИРАНА месечна такса за счетоводно обслужване за първите три месеца от стартиране дейността на фирмата – 50 лева
 • 10 % ОТСТЪПКА от месечните  такси за счетоводно обслужване за останалите девет месеца, но не по-малко от 50 лева (формиране - в зависимост от документооборота)
 • БЕЗПЛАТНО изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация и Годишен отчет за дейността
 • БЕЗПЛАТНО изготвяне и подаване на Годишен Финансов отчет

Забележка*

*Посочените цени не включват сумата за първоначалния капитал на фирмата, банковите такси за създаване на набирателна сметка, счетоводното обслужване за първата година (по договоряне).

За улеснение на нашите клиенти, на настоящата страница поместваме някои основни характеристики по процесите на регистрация и пререгистрация на фирма.

Регистрация на ЕТ

Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Регистрацията на едноличен търговец не изисква внасянето на капитал. Физическо лице може да регистрира на свое име само една фирма като едноличен търговец.

Регистрация на ООД

Дружество с ограничена отговорност е капиталово дружество, което изисква внасяне на минимален капитал от 2,00лв. Това е дружество, образувано от две или повече лица, които отговарят на задълженията на дружеството до размера на направените от тях вноски.

Регистрация на ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност е разновидност на дружеството с ограничена отговорност, но при него капиталът е притежание само на едно лице.

Пререгистрация на фирма

Съгласно Закона за търговския регистър, всички фирми, независимо от формата им на собственост, регистрирани в съответните градски, районни и окръжни съдилища, трябва да се пререгистрират като се впишат в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Срокът за тази пререгистрация изтича на 30.06.2011г.

Комбинирана промоционална услуга по пререгистрация на фирма, изготвяне и обявяване на Годишен финансов отчет:

Минимални цени при избор на комплексната услуга - фиксиран хонорар за пререгистрация и хонорар за Годишно приключване, и Годишен финален отчет в зависимост от предоставените счетоводни документи. Варианти:

 • Пререгистрация на фирма + Изготвяне и подаване на нулев годишен финансов отчет за предходните три години при липса на дейност на търговеца.
 • Пререгистрация на фирма +  Годишно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността за 2010 година + Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет за предходните години.